بلاگ

نیما صادقی
نیما صادقی
هر پرنده شناسی باید بدونه!
دوره‌های فعال سایت

لنگش جوجه

کاور لنگش جوجه اصلی

ناهنجاری لنگش جوجه

چهــل ســال پیــش، بــرای تولیــد جوجــه گوشــتی دو کیلو گرمــی یــک دوره 63 روزه لازم بــود، در حالی کــه هم اکنــون ایــن مــدت بــه 42 روز کاهــش یافتــه اســت. بـه هرگونـه نقـص یـا ناهنجـاری آشـکار یا پنهـان در اندام‌هـای حرکتـی کـه مانـع گام برداشـتن طبیعـی پرنـده شـود، لنگـش می‌گویند.

جوجه‌های تازه بسیار حساس هستند چون در اصلاح نژاد آن‌ها بیشتر به گوشت آن‌ها توجه شده است. یکی از ناهنجاری‌هایی که در این جوجه‌ها وجود دارد لنگیدن پای آن‌ها است.


دیسکوندروپلازی استخوان درشت نی

دیســکوندروپلازی اســتخوان درشــت نی یکــی از رایج تریــن مشــکلات اســتخوان در جوجــه گوشــتی اســت کــه باعــث درد مفصــل و مشــکل حرکتــی می‌شود و بــا عوامــل بیمــاری زا (عفونــی) گســترش می‌یابــد. به عنوان دلیل اصلی این بیماری می‌توان به ســرعت رشــد زیــاد اشاره داشت که احتمــالا به علت نبود تــعادل بیــن وزن و اســتقامت اســکلتی جوجه‌ها می‌باشد؛ چرا که ظرفیــت و ســرعت رســوب کلســیم در اســتخوان ران (به ویــژه در قســمت‌های بالایــی درشــت نی) به مراتــب کم تــر از ســرعت رشــد بخــش غضروفــی است. این بیماری می‌تواند موجــب تغییر شــکل اســتخوان ســاق و زاویه دار شــدن آن شــود؛ همچنین از چهارهفتگــی بــه بعــد دیــده می‌شود و معمــولا 30 درصــد گلــه را تحــت تأثیــر قــرار می‌دهــد! گاهــی هیــچ اثــر بالینــی‌ای بــروز نمی‌کند ولــی ســنگینی وزن بــدن و فشــار آن بــر روی پــا موجــب درد و درنتیجــه، کاهــش اشــتها و آسیب به گلــه می‌شــود.


پیشگیری از این عارضه

در مورد پیشگیری از عارضه لنگش جوجه می‌توان به موارد زیر اشاره داشت :

 • استفاده از جیره غذایی مناسب در ابتدای پرورش
 • وجود داشتن نور مناسب و کافی در محیط پرورش
 • کم بودن میزان فسفر نسبت به کلسیم

همچنین در نظر داشته باشید که خوراک حیوان از نظر داشتن سمومی مانند زیرالنون (که از قارچ فوزاریوم گونه گرامیناروم) تولید می‌شود، می‌تواند در این عارضه دخیل باشد.


علل بروز این نارسایی

این عارضه ممکن است به دلایل مختلفی بروز کند. از جمله عوامل این عارضه می‌توان به موارد زیر اشاره داشت :

 • عوامل ژنتیکی
 • تغذیه گله مادر
 • وضعیت جوجه کشی
 • بیماری‌های عفونی
 • تنش‌های محیطی
 • صدمات فیزیکی
 • وضعیت سنی پرندگان

همان طور که گفته شد، یکی از مهم ترین دلایل این عارضه سرعت رشدی بالای جوجه‌های گوشتی است و این که بیشتر به تولید گوشت در آن‌ها توجه شده است. به دلیل سرعت رشد ماهیچه‌ها، استخوان‌ها به همان سرعت رشد نمی‌کنند و مستعد لنگش می‌شوند. این ناهنجاری‌ها همراه با درد یا درست کار نکردن اندام ها است و سبب گرسنگی و افزایش تلفات و در نتیجه از دست دادن آب بدن و کمتر شدن کیفیت لاشه پرندگان از علائم آشکار لنگش پرندگان است. در جمعیت مرغ‌های گوشتی 2 تا 3 درصد پرندگان علائم آشکار لنگش را دارند اما درصد بیشتری از آن‌ها، به صورت پنهانی، ناتوانی اندام حرکتی دارند.


دلایل تغذیه‌ای دخیل در این عارضه

کمبود مواد مغذی به خصوص برخی ویتامین‌ها و مواد معدنی در مرغ، باعث لنگش جوجه می‌شود. به عنوان برخی از مواد مورد نیاز جوجه‌ها برای جلوگیری از بروز این عارضه می‌توان به موارد زیر اشاره داشت :

1) ویتامین دی 3 (D3)

کمبود این ویتامین در کنار متعادل نبودن نسبت کلسیم به فسفرِ جیره غذایی، باعث ایجاد بیماری ریکتز (Rickets) می‌شود. این بیماری بیشتر در جوجه‌های در حال رشد دیده می‌شود و از علائم آن می‌توان به داشتن استخوان‌های نرم و لاستیک مانند، منقار نرم و خمیده، تون فقرات خمیده، پاهای قوسی و ضخیم شدن صفحه رشد استخوانی اشاره داشت. به دلیل نقش حیاتی ویتامین D3 در جذب کلسیم و فسفر، کمبود این ویتامین باعث ایجاد اختلال می‌شود. همچنین استفاده زیاد از چربی‌ها در جیره غذایی، با به وجود آوردن سموم آفلاتوکسین و اکراتوکسین، از تشکیل شکل فعال ویتامین D3 و جذب آن جلوگیری می‌کند.

نکات استفاده

توصیه می‌شود قبل از استفاده از ویتامین D3، مقدار دقیق آن، کلسیم و فسفر تعیین شده و مقدار کافی مکمل ویتامین در جیره غذایی قرار داده شود.

2) ویتامین ای (E)

یکی از اثرات کمبود ویتامین E در جیره غذایی، بیماری جوجه دیوانه (انسفالومالاسیا) در جوجه‌ها است. احتمال وقوع این بیماری در نژادهای گوشتی بیشتر و در خروس‌ها دو برابر مرغ ها می‌باشد. این عارضه بیشتر در جوجه‌های 2 تا 4 هفته‌ای مشاهده می‌شود.

به دلیل عدم تعادل هنگام راه رفتن جوجه ممکن است به پشت بیفتد و بال بال بزند، ممکن است به پهلو بیفتد و پاهایش کشیده شود. جمع کردن انگشت‌ها و پیچ خوردن سر به طرف پایین یا پهلو، یکی از نشانه‌های این بیماری است. از دیگر نشانه‌های این بیماری می‌توان به تورم زیر پوستی و تحلیل عضلات اشاره داشت که راه رفتن پرنده را با مشکل مواجه می‌کند. لازم به ذکر است که استفاده از روغن‌های غیر اشباع گیاهی یا دریایی، باعث از بین رفتن ویتامین E در جیره غذایی جوجه می‌شود.

نکات استفاده

 • مقدار ویتامین E افزوده شده داخل جیره باید بین 55 تا 80 واحد بین المللی در هر کیلوگرم باشد.
 • به ازای اضافه شدن هر یک واحد روغن دریایی یا گیاهی در هر کیلوگرم از جیره غذایی، مقدار ویتامین E، سی (30) واحد افزایش پیدا می‌کند.
 • همیشه در نظر داشته باشید که خوراک و ترکیب آن را برای یک هفته آماده کنید، خوراک بیشتر از 4 هفته نباید بماند.
 • مواد خوراکی مانند روغن‌ها و ویتامین‌ها، در دمای 25 درجه سانتیگراد نگهداری شوند.
 • به جای استفاده از خوراک‌های آماده که ترکیب آن‌ها به خوبی مخلوط نشده است، از خوراک‌های دست ساز استفاده کنید.

3) ویتامین ب1 (B1)

کمبود تیامین یا ویتامین B1 باعث عارضه تورم سراسری اعصاب و اختلال در فعالیت مغز می‌شود. در این بیماری فلج ماهیچه‌ای از پا شروع شده و تا بال‌ها ادامه پیدا می‌کند و رفته رفته پرنده توانایی راه رفتن خود را از دست می‌دهد. علامت این بیماری کشیدن سر به عقب و حالت جستجو داشتن سر می‌باشد و بیشتر در جوجه‌ها و مرغ‌های جوان دیده می‌شود. اســتفاده از مکمــل تیامیــن در جیــره غذایــی مرغ‌هــای مــادر (هشــت میلی گرم در کیلوگــرم)، باعــث می‌شود که ذخیــره تیامیــن در جوجــه یــک روزه دو برابــر شــود.

نکات استفاده

برای استفاده از مکمل تیامین در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی، نسبت 2.2 تا 3.2 میلی گرم در هر کیلوگرم را می‌توانید استفاده کنید.

4) ویتامین ب2 (B2)

کمبود این ویتامین هم باعث بزرگ شدن اعصاب سیاتیک، تحلیل رفتن ماهیچه‌ها، خمیدگی ناخن و در نهایت فلجی حیوان می‌شود. در این حالت جوجه‌ها قادر به حرکت نیستند مگر به دخالت زور و یا با کمک بال‌هایشان.

5) ویتامین ب3 (B3)

کمبود این ویتامین در جیره غذایی باعث بزرگ و خمیده شدن مفصل و پا می‌شود، حیوان کم پر و دچار تورم پوستی نیز خواهد شد.

نکات استفاده

برای اضافه کردن مکمل نیاسین در جیره جوجه‌های گوشتی، می‌توانید نسبت بین 40 تا 65 میلی گرم در هر کیلوگرم را استفاده کنید.

کمبود هر کدام از اعضای خانواده ویتامین B در جیره غذایی سبب ایجاد بیماری می‌شود.

 

6) کولین

کولین به همراه منگنز و اسـید فولیک و اسید نیکوتینیک و بیوتیـن بـرای پیشـگیری از پروزیـس در جوجه‌هـای گوشـتی ضـروری اسـت. مقـدار کولیـن مورد نیـاز به نسـبت دیگـر ویتامین‌ها چشـمگیر اسـت. کولین همراه بـا متیونین منبـع مهمـی بـرای تأمیـن گروه‌های متیـل موردنیـاز برای سوخت و سـاز می‌باشد. آشـکار ترین نشـانه کمبود این ویتامین، پروزیـس اسـت کـه در آن مفصل خرگوشـی یک یـا دو پای پرنـده به طـرف خـارج بر می‌گـردد و تانـدون آشـیل جابه جا و متورم می‌شود.

نکات استفاده

میزان 0.011 تا 0.017 میلی گرم در هر کیلوگرم مکمل کوبالامین در جیره غذایی جوجه‌ها اضافه شود. همچنین حداقل مقدار کولین در هر کیلوگرم جیره جوجه‌های گوشتی باید 1550 تا 1700 میلی گرم باشد.

7) ویتامین ث (C)

استفاده از مکمل ویتامین ث باعث محکم شدن استخوان‌ها و پیشگیری از دیسکوندروپلازی استخوان درشت نی می‌شود.

نکته استفاده

برای استفاده می‌توانید نسبت 100 میلی گرم مکمل ویتامین ث در هر کیلوگرم از جیره جوجه‌هایتان ترکیب کنید.

 

ممنون از اینکه ما رو تا آخر این مقاله همراهی کردید :)

آخرین مقالات
از لحاظ تاریخچه، ویتامین‌ها طبقه مجزایی از مواد مغذی هستند که با همدیگر، به عنوان ریزمغذی‌های آلی که در جیره غذایی به طور مطلق ضروری هستند، طبقه بندی می‌شوند. طیور به ۱۳ نوع ویتامین نیاز دارند. در این مقاله به بررسی بیشتر این ویتامین‌ها می‌پردازیم.
123
بازدید
ویتامین‌ها ترکیبات آلی هستند که ضرورت ویژه‌ای جهت اعمال حیاتی بدن همانند رشد، سلامتی، تولید مثل و ... دارند. در جوجه‌های در حال رشد، کمبود ویتامین B12 سبب کاهش اضافه وزن و مصرفِ خوراک شده که با پردآوری ضعیف و اختلالات عصبی همراه است.
212
بازدید
نقش اساسی و بسیار ارزنده ویتامین‌ها، در فرآیند فیزیولوژیکی و متابولیسم اندام طیور و دام برکسی پوشیده نیست؛ یکی از مهم‌ترین این ویتامین‌ها، ویتامین A می‌باشد که عدم توجه به آن می‌تواند آثار مخربی را برای طیور فراهم آورد.
142
بازدید
کریزای عفونی ماکیان یکی دیگر از بیماری‌های عفونی، حاد و مسری باکتریایی است که با ایجاد عفونت در بخش‌های بالایی دستگاه تنفس پرنده، باعث تورم سینوس‌های بالای چشم پرنده و تغییر چهره و تورم صورت در پرندگان مبتلا می‌گردد.
221
بازدید
جوجه‌های تازه بسیار حساس هستند چون در اصلاح نژاد آن‌ها بیشتر به گوشت آن‌ها توجه شده است. یکی از ناهنجاری‌هایی که در این جوجه‌ها وجود دارد لنگیدن پای آن‌هاست که در بیشتر مواقع در جوجه‌های گوشتی دیده می‌شود.
302
بازدید
پستینگ یا انسداد مقعد جوجه زمانی رخ می‌دهد که مدفوع جوجه بر روی مقعد آن خشک گردیده و مانع از این می‌شود که جوجه بتواند فضولات خویش را دفع نماید. این نقص‌ در صورت دوام می‌تواند باعث مرگ جوجه گردد!
154
بازدید
همه‌ی ما عطسه می‌کنیم. همان طور که می‌دانیم عطسه پاسخی برای تحریک بینی توسط جسم خارجی است. اکثر پرندگان نیز برای خارج کردن جسم خارجی از بینی خود عطسه می‌زنند. اما گاهی...
118
بازدید
آنفولانزای پرندگان یا مرغی، به گروهی از بیماری‌های عفونی گفته می‌شود که به‌ وسیله‌ی ویرو‌س‌های آنفولانزایی ایجاد می‌شوند که پرندگان را عفونی کرده و آن‌ها را بیمار می‌کنند. H5N1، نوعی از آنفولانزای مرغی است که موجب عفونت شدید شده و میزان مرگ‌ و میر بالایی دارد...
343
بازدید
بی شک گشنیز یکی از غذاهای مورد علاقه ی پرندگانی مثل قناری و طوطی سانان بوده و به همین دلیلی لازم است که اطلاعات مختصری از این سبزی در اختیار شما دوستداران گذاشته تا هم با خواص آن آشنا بشوید و هم از این سبزی در غذای هفتگی پرنده‌ی خود استفاده کنید...
221
بازدید
بیماری گامبورو را می‌توان یکی از مهم‌ترین بیماری‌های ماکیان جوان در سراسر جهان دانست. این بیماری اولین بار در سال ۱۹۶۲ گزارش شد و به علت شدت آسیب وارد به کلیه‌ها، نفروز پرندگان نام گرفت. ویروس این بیماری می‌تواند از پرنده‌ای به پرنده دیگر و از طریق هوا منتقل شود...
176
بازدید
میخچه یک وضعیت التهابی و دژنراتیو در پای پرندگان و طیور می‌باشد. از زمانی که پای پرنده دچار عفونت می‌گردد، پیشرفت و شدت دژنراسیون سریع‌تر خواهد بود. این پدیده به طور معمول، در اکثر پرنده‌هایی که در قفس و در شرایط بد نگهداری می‌شوند، دیده می‌شود...
401
بازدید
بیماری آبله ازجمله بیماری‌هایی است که در صنعت پرورش طیور از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا با بروز این بیماری سطح تولید تخم کاهش و میزان مرگ‌ و میر افزایش می‌یابد. بیشتر پرندگان از جمله طیور، پرندگان زینتی و بیش از ۶۰ گونه از پرندگان حیات وحش نسبت به این ویروس حساس هستند...
312
بازدید
مکمل‌های ب کمپلکس ویتامین‌های ب محلول در آب هستند؛ ویتامین‌هایی در بدن طیور ذخیره نمی‌شوند و برای همین باید در رژیم غذایی روزمره‌ پرنده تان وجود داشته باشند. ویتامین‌های گروه ب وظایف خیلی مهمی در بدن پرنده دارند و برای حفظ سلامتی‌ پرنده تان حیاتی‌‌ هستند...
466
بازدید
بیماری برونشیت یکی از بیماری‌های شیوع در بین پرندگان می‌باشد که سیستم تنفسی و دستگاه تناسلی پرنده را آلوده و تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای فعالان حوزه پرورش و تکثیر پرندگانی هم چون مرغ این بیماری یک معضل همیشگی است و باید با شناخت این بیماری و راهکارهای درمان آن آشنا شوند.
512
بازدید
در گذشته به دلیل تلفات سنگینی که این بیماری تحمیل می‌کرد با نام طاعون مرغی یا مرغ میری شناخته می‌شد که نام اصلی این بیماری، نیوکاسل می‌باشد. عامل بیماری نیوکاسل ویروسی از خانواده پارامیکسوویریده است.
533
بازدید
اصطلاح سینه کاردی به حالتی اطلاق می‌شود که پرنده لاغر شده و عضلات سینه تحلیل رفته و استخوان ناحیه میانی سینه بیرون زده بنظر می‌رسد، این حالت ممکن است در هر عفونت مزمن یا سوء تغذیه ای بروز کند و بیشتر هم در پرنده‌های کوچک دیده می‌شود.
567
بازدید
یماری کانیبالیسم (cannibalism) یک رفتار پرخاشگرانه و تهاجمی در پرندگان می‌باشد که تولید کنندگان نمی‌‎توانند از آن چشم پوشی کنند. این عارضه در طیور اهلی متداول است و در اثر آن مرغ‌ها به یکدیگر نوک زده و با ایجاد جراحات باعث تلفات زیادی می‌شوند!
501
بازدید

همیشه اولین نفر باشید! برای اطلاع از آخرین تخفیف‌ها و جدیدترین کالاها در خبرنامه ثبت‌نام کنید.

فروشگاه
0 لیست علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من